Krav til produktdokumentasjon

TEK angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk, som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte.

Slik produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

CE-merking 
CE-merking tilfredsstiller minstekravene til dokumentasjon av produktegenskaper for å kunne markedsføre produktet. Det betyr at de deklarerte produktegenskapene som inngår i en CE-merking, inkludert produsentens produksjonskontroll, skal aksepteres i alle land innen EU og EFTA.

For å kunne CE-merke et produkt må produsenten kunne bekrefte samsvar enten med en harmonisert europeisk produktstandard (hEN), eller en europeisk teknisk godkjenning (ETA).

Et CE-merket produkt tilfredsstiller imidlertid ikke uten videre de kravene som gjelder for å kunne benytte byggevaren i et byggeprosjekt. Man må derfor sammenligne de deklarerte egenskapene med hva som kreves i det aktuelle byggverket.
Les mer om CE-merking av byggevarer.

Minimumskrav for bruk i et byggverk
TEK stiller for en rekke byggevarer krav til ytelser ut over det som kreves for CE-merking.   En SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning er en bekreftelse på at kravene i TEK er oppfylt for en byggevare.

I tillegg kommer forhold knyttet til det enkelte byggverket slik som klimapåkjenninger, laster og bygningstekniske løsninger. Dette er forhold som kan kreve spesielle egenskaper og ytelser for byggevaren som må dokumenteres.


Ansvar
Det er flere aktører i verdikjeden som har ulikt ansvar angående produktdokumentasjon:
  • Produsenten av byggevaren eller den som importerer byggevaren er ansvarlig for at det foreligger produktdokumentasjon når byggevaren bringes på markedet.
  • Forhandlere plikter å etterspørre og inneha dokumentasjonen.
  • Prosjekterende i byggesaken skal definere hvilke egenskaper og ytelser som skal oppfylles i den enkelte byggesaken.
  • Kjøpere av byggevaren skal påse at varen som kjøpes har egenskaper som forutsatt ved prosjektering.
  • Produktdokumentasjonen inngår i dokumentasjonen i byggesaken og kan bli underlagt kontroll ved tilsyn fra myndighetene.
For mer informasjon om krav til produktdokumentasjon vises det til Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside.