Personsertifisering for INSTA 800

I den normative standarden INSTA 800-2:2018 er det fastsatt at kompetanse om INSTA 800-1:2018 på Kunnskapsnivå 3 og Kunnskapsnivå 4 kun kan dokumenteres gjennom personsertifikat utstedt av et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan, se standardens punkt 1 og 3. SINTEF er et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan som sertifiserer brukere av INSTA 800 "Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet".
 
 
Mer informasjon om personsertifisering etter INSTA 800:

Bakgrunn for ordningen

Sertifiseringskrav i INSTA 800-2

Standarden INSTA 800 "Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet" ble sertifiserbar ved revisjonen i 2010. Standarden ble i 2018 igjen utgitt i revidert utgave, og er nå delt i to deler; INSTA 800-1 og INSTA 800-2. Del 1 av standarden omhandler systemet for måling av rengjøringskvalitet, mens betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800-1 er flyttet til standardens del 2.
 
Samsvar med kompetansekrav for Kunnskapsnivå 3 og Kunnskapsnivå 4 kan kun erklæres gjennom dokumentasjon utstedt av et tredjeparts sertifiseringsorgan. Sertifiseringsorganet skal kunne vise til samsvar med NS-EN ISO/IEC 17024 og ha sertifisering i henhold til denne standarden som sitt virkeområde. 
 
Hensikten med sertifisering for INSTA 800-1 er å dokumentere at brukere av standarden har nødvendig kunnskap for å arbeide med standarden på riktig måte. Standarden stiller krav om at dokumentasjon av slik kunnskap skal gjøres gjennom sertifikater utstedt av et tredje parts sertifiseringsorgan. En sertifisering kan bidra til:
 • generell kompetanseheving blant brukere av standarden, til fordel for både utførende innen renhold og mottakere av renholdstjenester.
 • at standarden brukes på riktig måte ved:
  • utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • planlegging av renhold
  • fastsettelse av kvalitetskrav; sikre at kravene blir lagt på riktig nivå
  • kvalitetskontroller; riktig resultat (sann verdi) og tilsiktet grad av reproduserbarhet ved kvalitetskontroller
 • å unngå misbruk av standarden, for eksempel tilpasninger som ikke er akseptable i forhold til rammer og krav gitt i standarden.

Kunnskapsnivåer i INSTA 800-2

Kunnskapsnivå 3 anbefales for personer som gjennomfører INSTA-kontroll, arbeidsledere og innkjøpere. Innehaveren har detaljert kunnskap om hele/store deler av INSTA 800-serien.
 
Kunnskapsnivå 4 anbefales for alle som underviser i INSTA 800, kontraktsansvarlige hos kunde og leverandør, planleggere og personer som utarbeider tilbud. Innehaveren mestrer bruken av INSTA 800-serien på alle måter.
 
Kunnskapsnivå 1 og 2 krever ingen sertifisering og anbefales for henholdsvis administrativ ledelse og renholdere.
 

SINTEF Personsertifikat for INSTA 800 

SINTEF sertifiserer personer for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens del 2. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.
Sertifikater utstedes på norsk, dansk eller engelsk. I norske sertifikater vises det til den norske versjonen NS-INSTA 800-1:2018, og i danske sertifikater vises det til den danske versjonen DS/INSTA 800-1:2018. Sertifikater på engelsk utstedes primært til innehavere i de øvrige nordiske landene, med henvisning til den engelske versjonen av standarden DS/INSTA 800 E:2018. DS/INSTA 800 E:2018 er den overordnede versjonen av standarden.

Hvem kan sertifiseres

Det kan søkes sertifisering av personer som har gjennomført kurs og bestått eksamen hos godkjent kursleverandør og eksaminator.

Kursbevis og eksamensbevis skal være utstedt maksimalt 12 måneder før søknad om sertifisering sendes inn.

Det forutsettes i tillegg at faktura for sertifiseringskostnader er betalt før sertifikat kan utstedes.

Kostnader


Kostnader til evaluering av sertifisering og utstedelse av sertifikat er på NOK 3525,-. Dette inkluderer gebyr for utstedelse av sertifikat på NOK 2100,- og gebyr for ett års opprettholdelse av sertifiseringen på NOK 1425,-. Deretter betaler innehaveren NOK 1425,- pr år for opprettholdelse av sertifiseringen. Alle priser er eksklusiv mva. og gjelder for 2024. Gebyr for fornyelse og gjenopprettelse er det samme som gebyr på nyutstedelse på NOK 2100,-.
 

Følgende rabatt gis på årsgebyr for personsertifisering for firmaer/institusjoner som har et større antall sertifiserte medarbeidere:

 • Mellom 15 og 24 sertifiserte: 10 % reduksjon (rabattert årsgebyr blir NOK 1283,-)
 • Mellom 25 og 49 sertifiserte: 20 % reduksjon (rabattert årsgebyr blir NOK 1140,-)
 • 50 eller flere sertifiserte: 30 % reduksjon (rabattert årsgebyr blir NOK 998,-)
Rabatten gis for samtlige sertifiserte i firmaet/institusjonen.

Søknad og dokumentasjon

Søknadsskjema

Søknad om sertifisering og tilhørende dokumenter sendes normalt inn av kurs- /eksamensarrangøren. Søker må selv fylle ut nødvendig informasjon i søknadsskjema og avtale om sertifisering og underskrive søknaden. Det er også ønskelig med en CV ved første gangs sertifisering. Søknad sendes inn av kursleverandøren sammen med eventuelt kursbevis, eksamensbevis, CV, og eventuell annen dokumentasjon.

Søker kan også selv sende inn søknad om sertifisering til insta800@sintef.no. Søknad skal inneholde opplysninger om:
     
 • Personopplysninger:
  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Adresse (privat)
  • Fakturaadresse (hvis annen enn privatadresse) og eventuelt organisasjonsnummer
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse
 • Hva det søkes sertifisering for inklusive kunnskapsnivå

 I tillegg skal dokumentasjon nevnt nedenfor være lagt ved søknaden

 Kontakt oss på insta800@sintef.no dersom du har spørsmål om dette.

 

Vedlegg til søknaden

 1. Eksamensbevis
 2. Kursbevis
 3. CV (ønskelig ved første gangs sertifisering)
 

Gyldighet og fornying av sertifikat

Sertifikatet er gyldig i fem år forutsatt at innehaveren sender inn rapport om aktiviteter knyttet til bruk av
INSTA 800-1. Rapport skal sendes inn midt i sertifiseringsperioden, det vil si ca. 30 måneder (to og et halvt år) etter at sertifikatet ble utstedt eller fornyet. SINTEF Certification gir innehaver beskjed når tiden for rapportering nærmer seg. Sertifikatet kan etter fem år fornyes dersom innehaveren ønsker det. SINTEF sender forespørsel til innehaveren per e-post tre til seks måneder før sertifikatet utløper. Innehaver av sertifikatet må bekrefte ønske om fornyelse og legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel bestått eksamen fra et oppfriskningskurs. 
 
Fornying vurderes på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen. Dokumentasjon skal sendes til insta800@sintef.no

 

Oppsigelse og tilbaketrekking av sertifikat

Oppsigelse av sertifikatet kan gjensidig bare skje ved årsskifte, og skal meddeles skriftlig før 1. desember. Ved manglende betaling av årsgebyrer, eller dersom det dokumenteres misbruk eller feil bruk av standarden, kan dette danne grunnlag for tilbaketrekking av sertifikatet. Tilbaketrekking kan også skje ved manglende rapportering av aktiviteter, eller ved manglende innrapportering av endringer i kontaktinformasjon eller fakturaadresse. Tilbaketrekking kan skje til ethvert tidspunkt i sertifiseringsperioden. Innbetalt gebyr tilbakebetales ikke ved oppsigelse av sertifikatet eller tilbaketrekking av sertifikatet i løpet av året.
 
 

Gjenopprettelse av sertifikat

For gjenopprettelse av sertifikater som har gått ut på dato eller som er trukket tilbake gjelder følgende betingelser:
 
 1. Søknad mottatt innen 12 måneder etter utløpsdato/tilbaketrekking: Gjenoppretting kan skje uten krav om ny eksamen. Det forutsettes at eventuell manglende rapport av aktiviteter er sendt inn.  
 2. Søknad mottatt fra 12 måneder til 30 måneder etter utløpsdato/ tilbaketrekking: Gjenoppretting kan skje etter gjennomført oppdateringskurs og bestått eksamen. Det forutsettes at eventuell manglende rapport av aktiviteter er sendt inn.
 3. Søknad mottatt mer enn 30 måneder (2,5 år) etter utløpsdato/ tilbaketrekking: Gjenoppretting kan kun skje etter gjennomført komplett kurs (minimum 15 undervisningstimer) og bestått eksamen.
Øvrige forutsetninger for gjenopprettelse er at kostnader til gjenopprettelse og eventuelt årsgebyr er betalt.
  

Kurs og eksamen

SINTEF har inngått samarbeidsavtaler med flere arrangører av kurs og eksamen som kan danne grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEFs retningslinjer for personsertifisering i henhold til INSTA 800.

Kursarrangører

Ren-Consult AS (kurs i Norge)

Skotselvveien 329
PB 255 3301 Hokksund
Tlf. 473 48 283
Kontaktperson: Per Arne Løvstad
 
Aslakveien 14 0753 Oslo
Tlf. 22 52 39 90 / 917 61 620
Kontaktperson: Eyvind Taraldsen 
 
TEC Gladsaxe, Tobaksvejen 19, DK-2860 Søborg
Tlf.: +45 3817 7000
E-post: tec@tec.dk
Kontaktperson: Maria Vedsegaard Veha 
 
Godkjente forelesere og eksaminatorer
Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS 
Tore Herseth Barlo, Abacco AS 
Unny Ingvaldsen, Toma AS
Eyvind Taraldsen, Svein Taraldsen Consult AS 
Arve Herdlevær, Svein Taraldsen Consult AS 
Kjell Jespersen, Svein Taraldsen Consult AS
Skender Rashiti, Svein Taraldsen Consult AS
Lonnie Eickworth, Technical Education Copenhagen (TEC)
Zorayda Aquino Andaya von Bülow, Technical Education Copenhagen (TEC)
Per Hjortshøj, M2konsulenten
 
 

Søknad om sertifisering

 
Det er også mulig å fylle ut søknadskjema som kan sendes direkte til valgt kursleverandør*: