Personsertifisering

SINTEF sertifisererer brukere av INSTA 800 "Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet".
 
 
Mer informasjon om personsertifisering:

Bakgrunn for ordningen

Standarden INSTA 800 "Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet" ble sertifiserbar ved revisjonen i 2010. Standarden ble i 2018 igjen utgitt i revidert utgave, og er nå delt i to deler; INSTA 800-1 og INSTA 800-2. Del 1 av standarden omhandler systemet for måling av rengjøringskvalitet, mens  betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800-1 er flyttet til standardens del 2.

SINTEF sertifiserer personer for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens del 2. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.

Hensikten med sertifisering for INSTA 800-1 er å dokumentere at brukere av standarden har nødvendig kunnskap for å arbeide med standarden på riktig måte. Standarden stiller krav om at dokumentasjon av slik kunnskap skal gjøres gjennom sertifikater utstedt av et tredje parts sertifiseringsorgan. En sertifisering kan bidra til:

 

 • generell kompetanseheving blant brukere av standarden, til fordel for både utførende innen renhold og mottakere av renholdstjenester
 • at standarden brukes på riktig måte ved:
  • utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • planlegging av renhold
  • fastsettelse av kvalitetskrav; sikre at kravene blir lagt på riktig nivå
  • kvalitetskontroller; riktig resultat (sann verdi) og tilsiktet grad av reproduserbarhet ved kvalitetskontroller
 • å unngå misbruk av standarden, for eksempel tilpasninger som ikke er akseptable i forhold til rammer og krav gitt i standarden.
Sertifikater utstedes på norsk, dansk eller engelsk. I norske sertifikater vises det til den norske versjonen NS-INSTA 800-1:2018, og i danske sertifikater vises det til den danske versjonen DS/INSTA 800-1:2018. Sertifikater på engelsk utstedes primært til innehavere i de øvrige nordiske landene, med henvisning til den engelske versjonen av standarden DS/INSTA 800 E:2018. DS/INSTA 800 E:2018 er den overordnede versjonen av standarden.

Hvem kan sertifiseres

 Det kan søkes sertifisering av personer som har:

1.   gjennomført kurs og bestått eksamen hos godkjent eksaminator

2.   renholdsfaglig kompetanse, eller erfaring innen renhold fra forvaltning og drift av bygninger

 

Søknad og dokumentasjon

Søknadsskjema

Søknad om sertifisering sendes normalt inn av kurs- /eksamensarrangøren. Søker må selv fylle ut nødvendig informasjon i søknadsskjema og avtale om sertifisering og underskrive søknaden, samt fylle ut eller ha med en CV til kurset/eksamen. Søknad sendes inn sammen med eventuelt kursbevis, eksamensbevis, CV, og eventuell annen dokumentasjon.

Søker kan også selv sende inn søknad om sertifisering til certification@sintef.no. Søknad skal inneholde opplysninger om:
     
 • Personopplysninger:
  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Adresse (privat eller jobb)
  • Fakturaadresse (hvis annen enn hovedadresse)
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse
 • Hva det søkes sertifisering for inklusive kunnskapsnivå

 I tillegg skal dokumentasjon nevnt nedenfor være lagt ved søknaden

 Kontakt oss på certification@sintef.no dersom du har spørsmål om dette.

 

Vedlegg til søknaden

Følgende skal legges ved søknaden
 
 1. Eksamensbevis og kursbevis fra godkjent kursleverandør og eksaminator, utstedt maksimalt seks måneder før søknad om sertifisering ble mottatt.
 2. CV som viser relevant erfaring for de fem siste år samt relevant utdanning og kurs / annen opplæring
 

Gyldighet og fornying av sertifikat

Sertifikatet er gyldig i fem år forutsatt at innehaveren sender inn rapport om aktiviteter knyttet til bruk av
INSTA 800-1. Rapport skal sendes inn midt i sertifiseringsperioden, det vil si ca. 30 måneder (to og et halvt år) etter at sertifikatet ble utstedt eller fornyet. SINTEF Certification gir innehaver beskjed når tiden for rapportering nærmer seg.Sertifikatet kan etter fem år fornyes dersom innehaveren ønsker det. SINTEF sender forespørsel til innehaveren per e-post ca. seks måneder før sertifikatet utløper. Innehaver av sertifikatet må bekrefte ønske om fornyelse og legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel bestått eksamen fra et oppfriskningskurs. 
 
Fornying vurderes på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen. Dokumentasjon skal sendes til certification@sintef.no.

Oppdatering av sertifikater etter utgivelse av ny versjon av INSTA 800 i 2018


Som følge av at standarden er revidert må alle innehavere av sertifikater dokumentere at de har kompetanse om den reviderte standarden. Frist for dette er satt til 01.01.2020 for danske innehavere og 01.07.2020 for norske innehavere. Frist i Norge er forlenget som følge av sen utgivelse av norsk versjon av revidert standard.

Gyldig dokumentasjon for oppdatering av personsertifikatet er kurs- og eksamensbevis fra deltagelse på oppdateringskurs avholdt av en av SINTEFs samarbeidspartnere, se punktet om Kurs og eksamen nedenfor. Av hensyn til EUs nye regler for personvern som er gjeldende fra mai 2018 (Personvernforordningen, The General Data Protection Regulation, GDPR) må det inngås ny avtale om sertifisering med alle innehavere. Det skal derfor sendes inn utfylt "Søknadsskjema og avtale om sertifisering" sammen med kurs- og eksamensbevis.
 
På grunnlag av innsendt søknad og dokumentasjon utsteder SINTEF Certification fornyede sertifikater. Sertifikatene gis en gyldighetstid på fem år. Fornyelse faktureres med en utstedelseskostnad på NOK 1800. Fornyet sertifikat utstedes så raskt som mulig etter at faktura for fornyelse er betalt.
 
UNNTAK: Sertifikater som har mer enn to års gyldighet kan fornyes med nye 5 år uten utstedelseskostnad. Sertifikatet utstedes da så snart søknad om fornying og oppdatering er mottat. Det forutsettes at eventuell fakture for årsgebyr (NOK 1200 fra og med 01.01.2019) er betalt. 
Kurs og eksamen

SINTEF har inngått samarbeidsavtaler med flere arrangører av kurs og eksamen som kan danne grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEFs retningslinjer for personsertifisering i henhold til INSTA 800.

Kursarrangører

 

Glad Consulting A/S (sertifiseringskurs og oppdateringskurs i Danmark)

Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk
Tlf.: +45 70 255 477
Kontaktperson: Klara Maria Mikkelsen, tlf. + 45 317 58 277
 

Ren-Consult AS (sertifiseringskurs og oppdateringskurs i Norge)

Skotselvveien 329
PB 255 3301 Hokksund
Tlf. 473 48 283
Kontaktperson: Per Arne Løvstad
 
Standard Online AS (oppdateringskurs i Norge)
Mustads vei 1 PB 252 1326 Lysaker
Tlf. 975 81 568 / 67 83 87 00 (sentralbord)
Kontaktperson: Mette Cecilie Almark
 
Svein Taraldsen Consult AS (sertifiseringskurs og oppdaeringskurs i Norge) 
Aslakveien 14 0753 Oslo
Tlf. 22 52 39 90 / 917 61 620
Kontaktperson: Eyvind Taraldsen 
 
 
Godkjente forelesere og eksaminatorer
Inger E. Dahl, Ren Ekspertise 
Klara Marie Mikkelsen, Glad Consulting A/S 
Lonnie Eickworth, Glad Consulting A/S
Anne-Lise Schjønning, Glad Consulting A/S 
Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS 
Tore Herseth Barlo, NHO Service 
Unny Ingvaldsen, Toma AS
Vidar Askelien, Svein Taraldsen Consult AS / Savarent AS
Eyvind Taraldsen, Svein Taraldsen Consult AS 
Arve Herdlevær, Svein Taraldsen Consult AS