SINTEF Miljøsertifikat

SINTEF Miljøsertifikat er en frivillig norsk ordning for sertifisering av byggevarer, som dokumenterer helse-og miljøegenskapene til et produkt i henhold til relevante miljøkrav for det norske markedet. 
Det er per i dag et skille mellom regelverk som gjelder ved omsetning av byggevarer og de tekniske- og miljømessige kravene som stilles til å bruke dem. 
 
Tekniske- og miljømessige krav til byggverk fastsettes på nasjonalt nivå og varierer fra land til land. I Norge stilles det krav til produkters miljøegenskaper i byggeteknisk forskrift (TEK 17) samt i miljøregelverket.  
SINTEF Miljøsertifikat viser at produktet tilfredsstiller minstekrav som SINTEF anbefaler for helse- og miljøegenskaper for byggevarer:
 
  • Alle produkter som får SINTEF Miljøsertifikat, har lavt innhold av helse- og miljøskadelige forbindelser. 
  • Produkter som brukes i kontakt med inneluft, har ingen skadelig påvirkning på inneklima.
  • Produkter som brukes i kontakt med jord og vann, gir ingen skadelig påvirkning på jord og vann. 
SINTEF Miljøsertifikat dokumenterer fravær av gitte helse- og miljøskadelige forbindelser i henhold til krav gitt i BREEAM Nor. 
 
SINTEF Miljøsertifikat omfatter ikke byggevarers klimabelastning og andre forhold. Disse egenskapene angis i en Miljødeklarasjon (EPD)
 

Hvem kan tilbys SINTEF Miljøsertifikat

SINTEF Miljøsertifikat tilbys for enkle produkter. Eksempler på produkter som kan få miljøsertifikat, er: 
  • Produkter til maling og overflatebehandling
  • Bygningsplater av gips og andre materialer
  • Gulvbelegg 
  • Varmeisolasjon av plast og andre materialer
  • Puss og avrettingsmasser 
Produktene over er ofte produkttyper der det foreligger harmonisert europeisk standard (hEN) eller annen harmonisert spesifikasjon som krever vurdering og verifikasjon av ytelser i henhold til system 3 og 4. 
For produkter som krever vurdering og verifikasjon av ytelser i system 2+, 1 og 1+, er det krav om CPR-sertifikat. Som følge av dette vil vi ikke tilby SINTEF Miljøsertifikat for slike produkter. 
 
Systemer som f.eks. moduler og elementer vil ikke kunne få utstedt SINTEF Miljøsertifikat. For slike sammensatte systemer tilbyr vi SINTEF Teknisk Godkjenning. Miljøvurderingen som inngår i SINTEF Teknisk godkjenning er den samme som i SINTEF Miljøsertifikat.  
 

Grunnlag for sertifisering 

SINTEF Miljøsertifikat utstedes på grunnlag av prøveresultater og annen verifisering av byggevarens egenskaper som spesifisert i SINTEF Miljøsertifikat - krav til helse- og miljøegenskaper.  
 

Gyldighet og produkt- og produksjonskontroll 

Miljøsertifikatet vil være underlagt overvåkende kontroll med en oppfølging i sertifiseringsperioden.  Det vil tegnes en kontrakt mellom SINTEF Certification og innehaveren av sertifikatet om opprettholdelse av sertifisering. Sertifikatet må revideres eller oppdateres dersom det skjer endringer i produktet eller produksjonen. 
 

Søknad om sertifisering 

Søknadsskjema fylles ut ved ønske om sertifisering: 
 
 
SINTEF Miljøsertifikat- krav til helse- og miljøegenskaper angir underlagsdokumentasjon som er relevant å sende inn. 
 
Egendeklareringsskjema må fylles ut for alle produkter som skal omfattes av SINTEF Miljøsertifikat. Skjemaet fylles ut av innehaver hvis denne er produsenten, alternativt av produsenten dersom innehaver er en annen enn produsenten.
 
Skjemaet for egendeklarering på norsk og engelsk:
 
 
Søknadsskjema og underlagsdokumentasjon legges ved som vedlegg i e-post og sendes til certification@sintef.no, eller per brev til:
 
SINTEF Community
Pb 124 Blindern
0314 Oslo 
 

Publisering 

Gyldige sertifikater publiseres på www.sintefcertification.no  

 

Merking 

SINTEF Byggforsk utsteder sertifiseringsmerker med sertifiseringsnummer for sertifiserte produkter. Merkene kan brukes på selve produktet, emballasjen og i markedsføring.