SINTEF Miljøsertifikat

Hva er SINTEF Miljøsertifikat
Krav i lovverket om dokumentasjon av produkters miljøegenskaper
Produkter som kan sertifiseres
SINTEF er teknisk kontrollorgan
Grunnlag for sertifisering
Produkt- og produksjonskontroll
Bruk av sertifiseringsmerke for SINTEF Miljøsertifikat
Gyldighet
Publisering
Søknad om sertifisering

 
 

Hva er SINTEF Miljøsertifikat

 
SINTEF Miljøsertifikat er en frivillig norsk ordning for sertifisering av byggevarer som dokumenterer helse- og miljøegenskapene til et produkt i henhold til relevante miljøkrav for det norske markedet. 
SINTEF Miljøsertifikat utstedes for både norskproduserte og importerte byggevarer. 
SINTEF Miljøsertifikat viser at produktet tilfredsstiller minstekrav som SINTEF anbefaler for helse- og miljøegenskaper for byggevarer:
 • Alle produkter som får SINTEF Miljøsertifikat har lavt innhold av helse- og miljøskadelige forbindelser.
 • Produkter i kontakt med inneluft, har ingen skadelig påvirkning på inneklima.
 • Produkter som brukes i kontakt med jord og vann, gir ingen skadelig påvirkning på jord vann.
Produkter med SINTEF Miljøsertifikat er vurdert opp mot den Norske prioritetsliste, produktforskriften (NB veit ikke om vi skal skrive fordi det er kanskje ikke innenfor vrt mandat men vi dekker dette fordi REACH etc er nevnt der) og det Europeiske REACH-regelverket.

Krav i lovverket om dokumentasjon av produkters miljøegenskaper

 
Det er per i dag et skille mellom regelverk som gjelder ved omsetning av byggevarer og de tekniske- og miljømessige kravene som stilles til å bruke dem i norske byggverk. 
Tekniske- og miljømessige krav til byggverk fastsettes på nasjonalt nivå og varierer fra land til land. I Norge stilles det krav til produkters miljøegenskaper i byggeteknisk forskrift (TEK 17) samt i Produktforskriften, kjemikalieregelverket REACH og CLP samt andre relevante miljøregelverk.  
 
Helse- og miljøvurderingen i SINTEF Miljøsertifikat tar utgangspunkt i TEK 17 – Byggteknisk forskrift, der det blant annet stilles krav om å
 
 • velge produkter uten eller med lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer 
 • begrense avfallsmengde og benytte produkter som kan ombrukes og materialgjenvinnes
 • benytte produkter som gir lav eller ingen forurensning til inneluft
 • benytte produkter som ikke gir skadelig påvirkning på jord vann.
SINTEF Miljøsertifikat lages på grunnlag av en grundig helse- og miljøvurdering av produktet. Helse- og miljøvurderingen tilpasses bruksområdet produktet er aktuelt for.
 

Helse- og miljøvurderingen i SINTEF Miljøsertifikat

 
Helse- og miljøvurderingen i SINTEF Miljøsertifikat kan benyttes til å dokumentere helse- og miljøegenskaper for produkter som inngår i SINTEF Teknisk godkjenning. 
Om det kjemiske byggproduktet er vurdert i herdet/tørket eller uherdet/våt tilstand vil fremgå av det gjeldende miljøsertifikatet. 
Dersom en skal vurdere et kjemisk byggprodukt som påføres på byggeplass vil alle innholdsstoffene i fugemassen i uherdet/våt form vurderes mot grenseverdiene i tabell 1 i kravdokumentet for SINTEF Miljøsertifikat. Innholdsstoffer i herdet/tørt produkt vil vurderes mot tabell 2 i kravdokumentet. 
 

BREEAM-NOR

 
SINTEF Miljøsertifikat er godkjent som dokumentasjon i henhold til BREEAM-NOR v6.0  for følgende punkter:
 • Fravær av miljøgifter iht kriterier i Mat 02 Bærekraftige materialvalg - produktkrav
 • Emisjoner fra byggeprodukter iht kritierier i Hea 02 Inneluftkvalitet
Informasjon om SINTEF Miljøsertifikat som dokumentasjon fremgår av Grønn Byggallianse sin nettside www.byggalliansen.no,  FAQ for BREEAM-NOR 2016.
 

Produkter som kan sertifiseres

 
SINTEF Miljøsertifikat tilbys for enkle produkter. Eksempler på produkter som kan tilbys SINTEF Miljøsertifikat er: 
 • Lim
 • Fugemasser
 • Produkter til maling og overflatebehandling
 • Bygningsplater av gips og andre materialer
 • Gulvbelegg 
 • Puss og avrettingsmasser 
 
Produktene over er ofte produkttyper der det foreligger harmonisert europeisk standard (hEN) eller annen harmonisert spesifikasjon som krever vurdering og verifikasjon av ytelser i henhold til system 3 og 4. 
For produkter som krever vurdering og verifikasjon av ytelser i system 2+, 1 og 1+ er det krav om CPR sertifikat. Som følge av dette vil vi ikke tilby SINTEF Miljøsertifikat for slike produkter. 
Systemer som f.eks. moduler og elementer vil ikke kunne få utstedt SINTEF Miljøsertifikat. For slike sammensatte systemer tilbyr vi SINTEF Teknisk Godkjenning.
 

SINTEF er teknisk kontrollorgan

 
SINTEF Byggforsk er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter som dekkes av EUs byggevareforordning. SINTEF Byggforsk er også utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med identifikasjonsnummer 1071 til å gjøre samsvarsvurdering av produkter innenfor mer enn 30 produktområder i henhold til Byggevareforordningen. Produktsertifisering følger retningslinjene i NS-EN ISO/IEC 17065:2012 "Samsvarsvurdering – Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester", og omfatter sertifisering av produkter og produkters produksjonsprosesser. Utpekingen av SINTEF Byggforsk som teknisk kontrollorgan er publisert i EU-kommisjonens NANDO-base.
 

Grunnlag for sertifisering 

 
SINTEF Miljøsertifikat utstedes på grunnlag av prøveresultater og annen verifisering av byggevarens egenskaper som spesifisert i:
 

Produkt- og produksjonskontroll 

 
Alle produkter med SINTEF Miljøsertifikatet er underlagt overvåkende produkt- og produksjons-kontroll. Kontrakten mellom sertifikatinnehaver og SINTEF vil kreve minst en oppfølging i sertifiseringsperioden.
Innehaver må dokumentere et tilfredsstillende kvalitetssystem, for eksempel ISO 9001 sertifikat eller annen dokumentasjon som viser at relevante krav til kvalitetsstyring er ivaretatt.
 

Bruk av sertifiseringsmerke for SINTEF Miljøsertifikat

 
Alle innehavere av et SINTEF Miljøsertifikat får et sertifiseringsmerke fra SINTEF Certification. 
Se eksempel på sertifiseringsmerke nedenfor.
Sertifiseringsmerket for SINTEF Miljøsertifikat kan benyttes av bedriften på produkt, emballasje og markedsføringsmateriell. Bruk av sertifiseringsmerket for å vise at produktet er sertifisert, gjøres ved å merke produktet direkte, eller ved å vise merket i brosjyrer og annen markedsføring (annonser, web, brev o.l.). Merket må bare brukes i direkte tilknytning til det produktet som er sertifisert. Merket må ikke brukes på en måte som kan gi inntrykk av at også andre, ikke sertifiserte produkter fra samme leverandør/produsent også omfattes av sertifikatet. SINTEFs logo skal ikke brukes.
Dersom sertifikatet utløper, oppheves eller trekkes tilbake, skal bruken av sertifiseringsmerket og annen henvisning til SINTEF Miljøsertifikat opphøre umiddelbart.
 
 
Eksempel på sertifiseringsmerke for SINTEF Miljøsertifikat

Gyldighet

 
Et SINTEF Miljøsertifikat har løpende gyldighet, men fornyes formelt minst hvert femte år. Det tegnes en kontrakt mellom SINTEF Byggforsk og innehaveren om oppfølging og eventuell revisjon av sertifikatet ved endringer i produktet, produksjonen eller andre forhold som har betydning for sertifikatet. Om endringene er vesentlige, trekkes sertifikatet tilbake.
 

Publisering

 
Innehavere av SINTEF Miljøsertifikat kan publisere sine sertifikater etter behov. Sertifikatene publiseres på www.sintefcertification.no.
 
Produkter som selges i byggevarehandelen med NOBB-nummer og/eller NRF-nummer vil bli automatisk distribuert fra SINTEF til NOBB databasen og NRF-databasen dersom innehaver av SINTEF Miljøsertifikat sender NOBB-nummer og/eller NRF-nummer til certification@sintef.no. Hvis SINTEF Miljøsertifikat omfatter mange produkter kan vi på forespørsel oversende et eget Excel registreringsskjema for å gjøre registreringen enklere. Koblingen til NOBB og NRF databasene gjør at SINTEF Miljøsertifikat får en meget god distribusjon i byggevarehandelen og til andre firmaer i byggebransjen.

Søknad om sertifisering 

 
Egendeklareringsskjema må fylles ut for alle produkter som skal omfattes av SINTEF Miljøsertifikat. Skjemaet fylles ut av innehaver hvis denne er produsenten, alternativt av produsenten dersom innehaver er en annen enn produsenten. 
Skjemaet for egendeklarering på norsk og engelsk:
 
Underlagsdokumentasjon nummereres og føres inn som vedlegg i skjemaet. Søknadsskjema og underlagsdokumentasjon som for eksempel prøvings- og beregningsrapporter, brosjyrer, monteringsanvisning og datablader legges ved som vedlegg i e-post og sendes til certification@sintef.no, eller per brev til:
 
SINTEF Community
Pb 124 Blindern
0314 Oslo