SINTEF sertifisererer brukere av INSTA 800 "Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet".
 
 
Mer informasjon om personsertifisering:

 

Bakgrunn for ordningen

Standarden INSTA 800 "Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet" ble sertifiserbar ved revisjonen i 2010. Standardens tillegg A stiller betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800.

SINTEF sertifiserer personer for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens tillegg B. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.

Hensikten med sertifisering i henhold til INSTA 800 er å dokumentere at brukere av standarden har nødvendig kunnskap for å arbeide med standarden på riktig måte. En sertifisering kan bidra til:

 • generell kompetanseheving blant brukere av standarden, til fordel for både utførende innen renhold og mottakere av renholdstjenester
 • at standarden brukes på riktig måte ved:
  • utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • planlegging av renhold
  • fastsettelse av kvalitetskrav; sikre at kravene blir lagt på riktig nivå
  • kvalitetskontroller; riktig resultat (sann verdi) og tilsiktet grad av reproduserbarhet ved kvalitetskontroller
 • å unngå misbruk av standarden, for eksempel tilpasninger som ikke er akseptable i forhold til rammer og krav gitt i standarden

Sertifikater utstedes på norsk eller engelsk. I norske sertifikater henvises det til den norske versjonen NS-INSTA 800. Sertifikater på engelsk utstedes primært til innehavere i de øvrige nordiske landene, med henvisning til den engelske versjonen av standarden DS/INSTA 800 E. DS/INSTA 800 E er den overordnede versjonen av standarden.

 

Hvem kan sertifiseres

Det fins tre alternative veier til sertifisering etter INSTA 800.

Alternativ 1

Søker har:

 1. gjennomført kurs og bestått eksamen hos godkjent eksaminator
 2. renholdsfaglig kompetanse, eller erfaring innen renhold fra forvaltning og drift av bygninger

Alternativ 2

Søker har:

 1. bestått eksamen hos godkjent eksaminator
 2. renholdsfaglig kompetanse, eller erfaring innen renhold fra forvaltning og drift av bygninger
 3. minst fem års allsidig erfaring i bruk av standarden. Erfaringen skal omfatte årlig deltakelse i planlegging og gjennomføring av minst fire kvalitetskontroller (i gjennomsnitt) basert på standardens visuelle system for kvalitetskontroll.

Personer som skal sertifiseres på kunnskapsnivå 4 skal i tillegg:

 1. i løpet av de siste fem årene ha deltatt i planlegging og gjennomføring av minst fem kvalitetskontroller som omfatter måling av støv på overflater eller andre relevante målemetoder i henhold til standardens tillegg D
 2. årlig ha utarbeidet minst ett anbudsdokument for kvalitetsstyrt renhold i henhold til INSTA 800,

eller

2. i hele 5-årsperioden hatt ansvaret for planlegging, ledelse eller oppfølging av kvalitetsstyrt renhold i henhold til INSTA 800 hos en kunde (ekstern eller intern), i en større bygning
 

Alternativ 3

Søker har:

 1. deltatt i arbeidet med siste revisjon av standarden
 2. renholdsfaglig kompetanse, eller erfaring innen renhold fra forvaltning og drift av bygninger
 3. minst fem års allsidig erfaring i bruk av standarden. Erfaringen skal omfatte aktiviteter som nevnt for alternativ 2 over.

Søknad og dokumentasjon

Søknadsskjema

Ved sertifisering etter alternativ 1 og 2 sendes søknad om sertifisering normalt inn av kurs- /eksamensarrangøren. Søker må selv fylle ut nødvendig informasjon i søknadsskjema og avtale om sertifisering og underskrive søknaden, samt fylle ut eller ha med en CV til kurset/eksamen. Søknad sendes inn sammen med eventuelt kursbevis, eksamensbevis, CV, og eventuell annen dokumentasjon.

I tillegg til det generelle søknadsskjemaet har SINTEF Byggforsk også utarbeidet skreddersydde skjemaer for hvert av de tre alternativene nevnt nedenfor.

Kontakt oss på certification@sintef.no dersom du ønsker å få tilsendt et slikt søknadsskjema. Angi ønsket alternativ vei til sertifisering (1, 2 eller 3).

Utfylt søknad og dokumentasjon skal sendes til certification@sintef.no.

Vedlegg til søknaden

Følgende skal legges ved søknaden

Alternativ 1

 1. Eksamensbevis og kursbevis fra godkjent kursleverandør og eksaminator, utstedt maksimalt seks måneder før søknad om sertifisering ble mottatt.
 2. CV som viser relevant erfaring for de fem siste år samt relevant utdanning og kurs / annen opplæring
Alternativ 2 
 1. Eksamensbevis fra godkjent eksaminator, utstedt maksimalt seks måneder før søknad om sertifisering ble mottatt.
 2. Oversikt over kvalitetskontroller foretatt de fem siste årene, med dato for når de ble utført og kontaktinformasjon til oppdragsgiver (intern eller ekstern), samt angivelse av hvilke kvalitetsfaktorer kontrollen har omfattet (visuell kvalitet, instrumentelle målinger (type angis))
 3. Rapporter fra minst fire visuelle kvalitetskontroller, hvorav minst én skal være utført i henhold til siste utgave av standarden
 4. CV som viser relevant erfaring for de fem siste år samt relevant utdanning og kurs/annen opplæring

I tillegg, ved sertifisering for kunnskapsnivå 4:

 • Rapport fra minst én kvalitetskontroll som inkluderer bruk av måleinstrumenter i henhold til standardens tillegg D. Kravet er tilfredsstilt dersom minst én av de fire visuelle kvalitetskontrollene inkluderer slike målinger.

I tillegg, ved sertifisering for kunnskapsnivå 4 på bakgrunn av erfaring fra utarbeidelse av anbudsdokumenter og oppfølging av kvalitetsstyrt renhold:

 • Oversikt over anbudsdokumenter for kvalitetsstyrt renhold i henhold til standarden utarbeidet i løpet av de fem siste årene, med dato for når oppdraget ble utført og kontaktinformasjon til oppdragsgiver (ekstern)
 • Utdrag fra minst to anbudsdokumenter som dokumenterer kvalitetskrav, krav til renholdsopplegg, oppfølging og kontroll, og andre forhold knyttet til håndtering av krav i standarden

Alternativt; I tillegg, ved sertifisering for kunnskapsnivå 4 på bakgrunn av erfaring fra planlegging, ledelse og oppfølging av kvalitetsstyrt renhold:

 • Bekreftelse på utført arbeid fra kunden/oppdragsgiver med kontaktinformasjon til kunden/oppdragsgiver
 • Informasjon om bygningen (areal og type aktivitet) og opplegget for kvalitetsstyrt renhold (kvalitetskrav, kvalitetsfrekvenser, arbeidsomfang, kvalitetskontroller)

Alternativ 3

 1. Dokumentasjon som bekrefter deltagelse i arbeidet med siste revisjon av standarden.

I tillegg skal det legges ved dokumentasjon som nevnt for alternativ 2 over.

 

Gyldighet og fornying av sertifikat

Sertifikatet er gyldig i fem år forutsatt at innehaveren sender inn årlig rapport om aktiviteter knyttet til bruk av INSTA 800. Sertifikatet kan etter fem år fornyes dersom innehaveren ønsker det. SINTEF sender forespørsel til innehaveren per e-post ca. tre måneder før sertifikatet utløper. Innehaver av sertifikatet må bekrefte ønske om fornyelse og legge ved nødvendig dokumentasjon.

Krav til dokumentasjon ved fornying vil kunne variere avhengig av sertifikatets utstedelsesdato og standardens status (revisjon m.m.). Normalt vil det kreves at søkeren har gjennomført et oppfriskningskurs hos en godkjent leverandør.

Fornying vurderes på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen. Dokumentasjon skal sendes til certification@sintef.no.

 

Kurs og eksamen

SINTEF Byggforsk har inngått samarbeidsavtaler med tre arrangører av kurs og eksamen som kan danne grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEF Byggforsks retningslinjer for personsertifisering i henhold til INSTA 800.

Kursarrangører

 
Industriveien 14
1481 Hagan
Tlf.: +47 917 69 269
Kontaktperson: Lena Furuberg 
 

Glad Consulting A/S

Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk
Tlf.: +45 70 255 477
Kontaktperson: Anne-Lise Schjønning, tlf. + 45 20 760 618
 

Ren-Consult AS

Skotselvveien 329
PB 255 3301 Hokksund
Tlf. 473 48 283
Kontaktperson: Per Arne Løvstad
 

Godkjente forelesere og eksaminatorer

Inger E. Dahl, Ren Ekspertise 
Lena Furuberg, Bygg &  Facility Consult AS
Georg Blomberg, Bygg & Facility Consult AS 
Klara Marie Mikkelsen, Glad Consulting A/S 
Anne-Lise Schjønning, Glad Consulting A/S 
Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS 
Tore Herseth Barlo, NHO Service 
Unny Ingvaldsen, Toma AS